NH 873 (Zane)

NH 873 (Zane)

home icon350 ตรม.
bed icon5 ห้องนอน
shower icon6 ห้องน้ำ
car icon2 คัน
ราคาเริ่มต้น 8.50 ล้านบาท
NH 878 (Ajisai)

NH 878 (Ajisai)

home icon290 ตรม.
bed icon5 ห้องนอน
shower icon4 ห้องน้ำ
car icon3 คัน
ราคาเริ่มต้น 7.00 ล้านบาท
NH 879 (Vida)

NH 879 (Vida)

home icon314 ตรม.
bed icon5 ห้องนอน
shower icon5 ห้องน้ำ
car icon2 คัน
ราคาเริ่มต้น 7.70 ล้านบาท
NH 880 (Lana)

NH 880 (Lana)

home icon309 ตรม.
bed icon5 ห้องนอน
shower icon5 ห้องน้ำ
car icon2 คัน
ราคาเริ่มต้น 7.40 ล้านบาท
NH 881 (Kochai)

NH 881 (Kochai)

home icon295 ตรม.
bed icon5 ห้องนอน
shower icon4 ห้องน้ำ
car icon2 คัน
ราคาเริ่มต้น 7.40 ล้านบาท
NH 895 (Regulas)

NH 895 (Regulas)

home icon430 ตรม.
bed icon4 ห้องนอน
shower icon6 ห้องน้ำ
car icon4 คัน
ราคาเริ่มต้น 10.60 ล้านบาท
NH 917 (Lynx)

NH 917 (Lynx)

home icon496 ตรม.
bed icon5 ห้องนอน
shower icon6 ห้องน้ำ
car icon2 คัน
ราคาเริ่มต้น 12.50 ล้านบาท
NH 918 (Cetus B)

NH 918 (Cetus B)

home icon326 ตรม.
bed icon4 ห้องนอน
shower icon4 ห้องน้ำ
car icon3 คัน
ราคาเริ่มต้น 8.30 ล้านบาท
NH 918 (Cetus)

NH 918 (Cetus)

home icon407 ตรม.
bed icon4 ห้องนอน
shower icon4 ห้องน้ำ
car icon3 คัน
ราคาเริ่มต้น 10.70 ล้านบาท
NH 942 (Minori)

NH 942 (Minori)

home icon299 ตรม.
bed icon4 ห้องนอน
shower icon5 ห้องน้ำ
car icon1 คัน
ราคาเริ่มต้น 7.30 ล้านบาท
NH 943 (Hoshi)

NH 943 (Hoshi)

home icon322 ตรม.
bed icon4 ห้องนอน
shower icon5 ห้องน้ำ
car icon1 คัน
ราคาเริ่มต้น 8.49 ล้านบาท
NH 960 (Java Cassia)

NH 960 (Java Cassia)

home icon474 ตรม.
bed icon4 ห้องนอน
shower icon6 ห้องน้ำ
car icon3 คัน
ราคาเริ่มต้น 12.30 ล้านบาท

หน้าถัดไป